Zarejestruj się i odbierz kod rabatowy 5% na wszystkie produkty!

§ 1

Terminologia użyta w Regulaminie

Sklep Internetowy  – sklep internetowy BRATEK , dostępny pod adresem www.bratek-sklep.pl , zwany dalej „Sprzedawca”, „Sprzedający”
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia, zwany również „Kupujący”
Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Strona – Sprzedawca i Klient.
Treść(i) - w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony  internetowej Sklepu Internetowego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia. 
Sprzedawca – Sklep Zielarsko-Medyczny "Bratek" Joanna Obara z siedzibą ul. Warneńczyka 9, 39-300 Mielec, NIP: 8672040777, REGON: 367694254, [email protected] zwany również „BRATEK”
Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem (oferta).
Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego  w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93  z późn. zm.).

§ 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy założyli Konto.

§ 3

Składanie zamówień

 1. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację jego treści.
 3. Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Wycofanie nie dotyczy zamówionego towaru przyjętego do realizacji.
 7. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego.
 8. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia przez sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie adresu, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.
 9. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 10. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji Kupujący musi je potwierdzić klikając w link znajdujący się w otrzymanym mailu. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 11. Sprzedający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku płatności przelewem - w najbliższy dzień pracujący po dniu, w którym wpłynęła wpłata na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
  2. w przypadku wyborem opcji „za pobraniem” w najbliższy dzień pracujący bezpośrednio po dniu, w którym dokonano złożenia zamówienia.

§ 4

 Dostawa Towaru i Reklamacja

 1. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym zamówieniu.
 2. Termin dostawy zamówionego towaru może wynosić od dwóch do czterech dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
 3. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.
  Sklep BRATEK zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 4. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki. W takim przypadku prosimy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli sklep BRATEK telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem sklepu pod numerem tel. 17 250 68 65 / 600750315
 5. Oferowane sposoby dostawy to:
  1. Przesyłka kurierska DPD – przedpłata
  2. Przesyłka kurierska DPD – pobranie 
  3. InPost – Paczkomat – odbiór w paczkomacie
  4. Przesyłka kurierska Poczta Polska – przedpłata 
 6. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce "Dostawa”

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w  niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:             
  http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną informację o pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje o tym gdzie uzyskać tego typu pomoc  można znaleźć m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich pod adresem http://www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,pomoc-konsumencka,2,27.html

Postępowanie reklamacyjne:

 1. W przypadku ujawnienia  wady towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową  może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.
 4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej towar w  momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 5. Do reklamacji towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

§ 5

Płatności i odbiór towaru

 1. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego po przekazaniu Sprzedającemu niezbędnych danych Sprzedający wystawi fakturę VAT.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar zamówiony w sklepie internetowym, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, (nie dotyczy, gdy płatność następuje przy odbiorze - opcja za pobraniem). W przypadku braku wpłaty we wskazanym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
  Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maesto), BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy. 
 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 8. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 10. Realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji/zaksięgowania środków na rachunku sklepu.

§ 6

 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie nie musi mieć żadnej szczególnej formy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu koszt opakowania i wysłania towaru ponosi Klient.
 4. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi.
 5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego wymiany na inny towar. Wymieniany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany towaru zapłacona  cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna nadpłata  zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.
 6. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odesłanego towaru, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto lub przekazem pocztowym jeśli tak zażyczy sobie Zamawiający. Zwrot kwoty kosztów przesyłki jest ograniczony do najtańszej możliwej formy wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7 

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
 2. skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 3. szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, 
 4. treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej  Sklepu Internetowego.

za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej, zachowania Klienta oraz osób trzecich.
Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

§ 8

 Spory między Stronami

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

§ 9

 Prawa autorskie

Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w jego zmianie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 7. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sklep zielarsko-medyczny BRATEK, ul. Władysława Warneńczyka 9, 39-300 Mielec, tel: 17 250 68 65 , e-mail: [email protected]
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zrealizowania umowy sprzedaży.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
 7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. 
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez sklep zielarsko-medyczny BRATEK wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Sklepu zielarsko-medycznego BRATEK.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu , którym jest:

 1. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie BRATEK;
 2. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 3. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu BRATEK oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 5. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 6. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 7. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 8. prowadzenie analiz statystycznych;
 9. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 10. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 1. adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub
 2. adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu BRATEK.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z  rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odbiorcami Pana/i danych osobowych są:

 1. obsługa sklepu, pracownicy Administratora,
 2. firmy realizujące usługi zlecone przez Administratora typu montaż,  transport, usługi pocztowe lub kurierskie,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usług doradcze, konsultacyjne, audytowi, prawne czy rachunkowe lub podatkowe oraz informatyczne i marketingowe,
 4. podmioty prowadzące działalność płatniczą w celu realizacji płatności, zwrotów i innych rozliczeń,
 5. instytucje, które będą przeprowadzać w naszej firmie kontrole – podatkowe, rachunkowe itp.

Więcej informacji znajdziecie w Polityce Prywatności sklepu BRATEK.
Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego BRATEK.